Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HOÀNG THÁI HẬU

(cg. thái hậu), tước hiệu chỉ mẹ của vua. Trong lịch sử Việt Nam, có những HTH nổi tiếng như Dương Thái hậu (tức Dương Vân Nga, mẹ Đinh Toàn, sau là vợ của Lê Hoàn) hoặc Linh Nhân (mẹ Lý Nhân Tông, trước là Ỷ Lan phu nhân), cả hai đều có công trong các cuộc Kháng chiến chống xâm lược Tống. Thời Hồng Đức (1470 - 97), HTH được truy phong ba đời: cha được phong quốc công, mẹ: quốc phu nhân, ông: quận công, bà: quận phu nhân, cố ông: hầu, cố bà: chánh phu nhân.