Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÌNH HỌC VI PHÂN

  theo nghĩa cổ điển, HHVP là môn hình học nghiên cứu các hình hình học (các đường, các mặt) trong không gian Ơclit bằng giải tích toán học, trước hết bằng công cụ của phép tính vi phân. Khác với hình học sơ cấphình học giải tích, các đường và mặt ở đây được cho một cách tổng quát. Các khái niệm cơ bản được nghiên cứu trong HHVP gồm: tiếp tuyến, độ cong, độ xoắn, phép uốn mặt, các dạng toàn phương thứ nhất và thứ hai của một mặt (x. Lí thuyết các mặt).

  Về sau, các đường, các mặt không chỉ được xét trong không gian Ơclit ba chiều, mà còn được xét trong những không gian khác nhiều chiều rồi được khái quát thành các đa tạp khả vi và là đối tượng nghiên cứu của HHVP hiện đại (x. Đa tạp).