Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẠNH PHÚC

khái niệm chỉ trạng thái con người thoả mãn với cuộc sống đầy đủ và có ý nghĩa của mình. HP là một khái niệm có tính chất đánh giá, gắn liền với nhân sinh quan, tức là quan niệm về cuộc sống phải như thế nào, cái gì là niềm vui trong cuộc sống; HP là hình thức cảm tính của lí tưởng, lí tưởng nói lên khát vọng của con người, còn HP là sự thoả mãn khát vọng ấy. Ý thức đạo đức cũ coi khát vọng HP là quyền tự nhiên của con người, tìm HP trong việc mưu cầu khoái lạc, thoả mãn lợi ích. Nhưng trong thực tiễn của các xã hội có giai cấp, thì HP cũng mang tính giai cấp. Khát vọng HP của quần chúng lao động ngược với HP của giai cấp bóc lột, luôn luôn bị hi sinh cho lợi ích của các giai cấp bóc lột.

Quan niệm chân chính về HP bác bỏ quan niệm vị kỉ về HP cá nhân, HP cá nhân bỏ qua lợi ích của người khác, của xã hội, cũng như tâm lí hưởng thụ, tiêu dùng trong các quan niệm của chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa vị lợi. Nguồn gốc của HP là sự phát triển đầy đủ và sự phát huy tất cả năng lực sống của con người trong hoạt động sáng tạo nhằm phục vụ con người. Đấu tranh cho tiến bộ xã hội, vì tương lai tươi sáng hơn  của  loài người, chính là ý nghĩa cao cả của cuộc sống, đem lại cho con người sự thoả mãn sâu sắc và cảm giác về HP.