Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUẾ THU NHẬP

loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân và tổ chức kinh tế. Có 2 loại: 1) TTN đối với các pháp nhân (cg. thuế lợi tức; x. Thuế lợi tức). 2) TTN đối với các thể nhân đánh vào toàn bộ thu nhập của từng con người cụ thể. Tuỳ theo mỗi nước, thuế suất có thể được quy định phân biệt đối với các khoản thu có nguồn gốc khác nhau hoặc có thể áp dụng thống nhất đối với các loại thu nhập không tính đến nguồn phát sinh. TTN đánh từ một mức thu nhập tối thiểu trở lên và đánh theo kiểu luỹ tiến, có vai trò quan trọng trong việc điều hoà thu nhập giữa các tầng lớp dân cư góp phần thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo cho nhà nước có nguồn thu để trang trải các khoản chi mang tính chất phúc lợi công cộng.