Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT HỌC

khoa học nghiên cứu về thực vật, gồm: giải phẫu hình thái học thực vật, phân loại học thực vật, sinh lí học thực vật, cổ thực vật, sinh thái học thực vật, tiến hoá thực vật.