Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC VẬT CÓ BÀO TỬ BẬC CAO

(Pteridophyte; cg. thực vật hoa ẩn có mạch), ngành thực vật bậc cao bao gồm tất cả những cây có mạch, không hạt, được một số tác giả sử dụng trong một số hệ thống phân loại thực vật; ước tính có khoảng 10.000 - 13.000 loài, chủ yếu phân bố ở vùng nhiệt đới ẩm. Ngành TVCBTBC gồm có các lớp: Rêu (Bryophyta), Thông đất hay Thạch tùng (Lycopsida, Lycopodiophyta), Dương xỉ (Pteropsida, Polypodiophyta), Lá thông (Psilopsida), Quyết lá thông (Psilotophyta), Thực vật có dạng thân đốt (Euquiseptophyta) là Cỏ tháp bút (Sphenopsida). Một số tác giả ghép Pteridophyta và Thực vật có hạt (Spermatophyta) thành ngành Thực vật có mạch (Tracheophyta) khác với Rêu (Bryophyta) ở chỗ có thể bào tử là thế hệ ưu thế (cg. ưu thế thế hệ). Xt. Thực vật hoa ẩn.