Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"THỰC HIỆN CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT"

báo cáo của tổng bí thư Trường Chinh đọc tại Hội nghị toàn quốc I (14 - 23.11.1953) của Đảng Lao động Việt Nam. Xuất bản thành sách năm 1954. Sách gồm 5 phần lớn, trọng tâm trình bày chính sách cải cách ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam và phương pháp thực hiện cải cách ruộng đất ở Việt Nam trong điều kiện kháng chiến.

Báo cáo nêu rõ: "Cũng như kháng chiến, cải cách ruộng đất sẽ cải biến xã hội Việt Nam; nó sẽ làm cho bộ mặt nông thôn nước ta đổi mới và xã hội Việt Nam ta vượt một bước dài trên con đường dân chủ nhân dân, con đường sẽ dẫn ta đến chủ nghĩa xã hội. Cải cách ruộng đất là một công cuộc vĩ đại, hợp với quy luật phát triển của xã hội Việt Nam ta, hợp với nguyện vọng của toàn dân ta".