Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ HẤP DẪN

thế của trường hấp dẫn. Một chất điểm có khối lượng M đặt ở điểm O tạo ra xung quanh nó một trường hấp dẫn, THD tại điểm N trong trường hấp dẫn nói trên tính bằng j = G.M/r, r là khoảng cách từ N đến O, G là hằng số hấp dẫn. Thế trọng trường là một trường hợp của THD. Xt. Hằng số hấp dẫn; Thế trọng trường.