Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÁN CÂY

cơ quan thực hiện chức năng quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ tạo sinh khối cây. Kích thước TC được quy định bởi bề rộng và bề dài của tán lá. Do đặc tính di truyền, mỗi lồi cây có hình thái TC khác nhau, có loại tán hình trứng, hình ơ, hình rẻ quạt, hình tháp, vv. Đây là hình dạng tán đặc thù của từng lồi cây lúc mọc riêng lẻ, nhưng lúc mọc trong quần thể vì không gian dành cho mỗi cây bị hạn chế, nên hình dạng tán đặc thù của từng lồi cây đều bị biến đổi và trở thành một dạng gần giống nhau được gọi là hình tán ở rừng (hình tháp đảo ngược). Lồi cây ưa sáng có tán thưa, lồi cây chịu bóng có tán rậm rạp. Hình thức TC có ảnh hưởng đến mật độ của cây. Lồi cây tán hẹp thường có mật độ cao. Lồi cây tán rộng có mật độ thấp. Hình dạng TC là một tiêu chuẩn để chọn lồi cây tuỳ theo mục đích kinh doanh (cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây phòng hộ, cây cảnh...). Đối với cây ăn quả, cần tạo ra tán lá xum xuê và thấp, để ra hoa và kết quả nhiều và dễ thu hái.