Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VĂN YÊN

  huyện thuộc tỉnh Hải Hưng, thành lập từ 11.3.1977, trên cơ sở hợp nhất 2 huyện: Văn Giang với Yên Mỹ, từ 24.2.1979, hợp nhất với huyện Văn Mỹ thành huyện Mỹ Văn (x. Mỹ Văn).