Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỬ HÌNH

hình phạt đặc biệt trong hệ thống hình phạt hình sự được quy định trong Bộ luật hình sự Việt Nam và chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Theo quy định tại điều 35, Bộ luật hình sự, không áp dụng hình phạt TH đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi bị xét xử. Không thi hành án TH đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trong trường hợp này, hình phạt TH chuyển thành tù chung thân. Trong trường hợp người bị kết án TH được ân giảm, thì hình phạt TH chuyển thành tù chung thân.