Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT LÍ CHẤT RẮN

lĩnh vực quan trọng của vật lí học nghiên cứu cấu trúc và các tính chất vật lí của các chất rắn, xây dựng lí thuyết để giải thích các tính chất đó. VLCR phát triển đặc biệt mạnh mẽ khi ứng dụng thuyết lượng tử. Những kết quả của nó trở thành cơ sở của kĩ thuật và công nghệ hiện đại, vd. công nghệ vi điện tử. Xt. Cơ học lượng tử; Thuyết vùng; Chất rắn; Mạch vi điện tử.