Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẬT ĐEN TUYỆT ĐỐI

vật thể mà ở mọi nhiệt độ đều hấp thụ toàn bộ bức xạ điện từ đến nó. Phổ bức xạ của VĐTĐ chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nó, phân bố năng lượng trong phổ tuân theo định luật bức xạ Plăng. Trong các vật ở cùng nhiệt độ thì VĐTĐ là vật bức xạ mạnh nhất. Một vật rỗng và không trong suốt có một lỗ nhỏ sẽ có các tính chất của VĐTĐ. Bồ hóng, muội đen... là những vật gần như VĐTĐ. Xt. Plăng (Định luật bức xạ);Viên (Định luật bức xạ).