Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT HẤP DẪN PHỔ QUÁT

(cg. định luật phổ biến hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn, định luật hấp dẫn Niutơn), định luật về lực hút lẫn nhau giữa hai chất điểm. Lực hút F giữa hai chất điểm có khối lượng m1 và m2 đặt cách nhau một khoảng R là ; trong đó, G - hằng số hấp dẫn và bằng (6,673 ± 0,010).10–11 N.m2.kg–2. Định luật này đúng với bất kì hạt nào có khối lượng. Vì giá trị của G rất nhỏ, lực hấp dẫn chỉ thể hiện rõ ở các vật thể có khối lượng lớn. Các định luật chuyển động của các hành tinh trong Thái Dương Hệ được quyết định chủ yếu bởi lực hấp dẫn của Mặt Trời và lực hấp dẫn giữa chúng với nhau. Tương tác hấp dẫn là một trong những loại tương tác cơ bản của vật chất. Do nhà toán học, vật lí học và thiên văn học người Anh Niutơn (I. Newton) thiết lập (1687). Xt. Tương tác cơ bản; Tương tác hấp dẫn.