Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA VÔ SẢN Ở TRUNG QUÔC

cuộc đại cách mạng do Mao Trạch Đông (Mao Zedong) phát động và lãnh đạo từ 5.1966 đến 10.1976. Mở đầu bằng việc phê phán trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, sau lan rộng ra toàn xã hội. Tháng 5.1966, hội nghị Bộ Chính trị mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên án một số người, quy tội là "tập đoàn phản động" gây hậu quả nhiều mặt cho cách mạng và nhân dân Trung Quốc. Từ tháng 8.1973, "bè lũ 4 tên" [Giang Thanh (Jiang Qing), Trương Xuân Kiều (Zhang Chunqiao), Vương Hồng Văn (Wang Hongwen), Diêu Văn Nguyên (Yao Wenyuan)] phát động phong trào "Phê Lâm đấu Khổng". Sau khi Mao Trạch Đông mất (9.9.1976), "bè lũ 4 tên" bị bắt (6.10.1976), kết thúc thời kì "Đại cách mạng văn hoá" trong lịch sử hiện đại Trung Quốc.