Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG VẬT

sinh vật ăn các sinh vật khác hoặc các chất hữu cơ, thường di chuyển và phản ứng lại những kích thích bên ngoài một cách nhanh chóng. Tế bào ĐV có màng bọc ngoài, không diệp lục và sinh trưởng có giới hạn. Có khoảng 2 triệu loài.  Xt. Thực vật.