Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊA Y

 (Lichenes), quần hợp thực vật cộng sinh giữa tảo lục (hoặc tảo lam) và nấm. Đặc điểm sinh trưởng chậm nhưng có khả năng thích ứng với những môi trường không thuận lợi. Thông thường nấm trong ĐY là Nấm túi (Ascomycetes), có khi Nấm đảm (Basidiomycetes). Sinh sản vô tính bằng các chồi ổ (các tế bào tảo được bọc bằng các sợi nấm) hoặc bằng bào tử nấm hữu tính. Có hơn 20 nghìn loài. Phân bố rộng trong thiên nhiên. Các ĐY phổ biến thường gặp là PeltigeraXanthoria.