Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"ĐẠI VIỆT SỬ KÝ"

tên gọi 2 bộ quốc sử viết bằng chữ Hán của các sử gia Lê Văn Hưu, đời Trần và Phan Phù Tiên, đời Lê. Cuốn do Lê Văn Hưu biên soạn gồm 30 quyển được trình bày theo thể biên niên từ Triệu Vũ đến Lý Chiêu Hoàng (từ 207 tCn. đến 1230). Dâng lên vua năm 1272. Hiện nay không còn nhưng nội dung đã được sử dụng, bổ sung, chỉnh lí vào bộ "Đại Việt sử ký toàn thư" của các sử gia thời Lê, những lời bình của Lê Văn Hưu hầu như vẫn được giữ lại. Năm 1455, vua Lê sai Phan Phù Tiên soạn bộ "ĐVSK" từ Trần Thái Tông đến khi quân Minh rút về nước (1223 - 1427), tiếp tục bộ sách của Lê Văn Hưu. Gồm 10 quyển, còn gọi là "Sử ký tục biên" hay "Quốc sử biên lục", bộ sử này cũng được thu nhập vào bộ "Đại Việt sử ký toàn thư" và được sắp xếp thành 6 quyển. Nhiều lời bình của Phan Phù Tiên được giữ lại.