Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỖ CẢNH THẠC

(? - ?), một trong 12 sứ quân cuối thời Ngô. Nguyên là chỉ huy sứ của Ngô Quyền, nhân được cử đi dẹp loạn, đã cùng Dương Cát Lôi phò Ngô Xương Văn quay về lật đổ Dương Tam Kha (950). Năm 966, khi Ngô Xương Văn chết, trở thành một sứ quân, tự xưng Đỗ Cảnh Công, chiếm giữ vùng Đỗ Động Giang, đắp thành Quèn (huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây) cát cứ. Năm 967, bị Đinh Bộ Lĩnh dẹp tan.