Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ"

bộ sách địa lí viết bằng chữ Hán, gồm 28 tập với 31 quyển, do Sử quán triều Nguyễn thời Tự Đức biên soạn. Năm 1861, đã thảo xong "Đại Nam nhất thống dư đồ", trên cơ sở đó hình thành bộ "ĐNNTC". Bộ sách được biên soạn từ 1864 - 75, bản thảo được hoàn thành năm 1882. Nội dung sách là địa chí từng tỉnh trong cả nước, có thêm phần Cao Miên, Xiêm La, Thuỷ Xá, Hoả Xá, Miến Điện (Myanma ngày nay), Nam Chưởng, Vạn Tượng. Mỗi tỉnh được trình bày theo các mục: phân dã, duyên cách, hình thể, khí hậu, phong tục, thành trì, hạc hiệu, hộ khẩu, điền phú, sơn xuyên, cổ tích, quan trấn (cửa ải và đồn biển), thị tập (chợ), tân lương (bến đập), để uyển, lăng mộ, từ miếu, đu quán, nhân vật, liệt nữ, tiên thích, thổ sản, giang đạo (đường sông), tân độ (bến đò). Sách có nhiều tư liệu phong phú, tuy chưa được chỉnh lí và khắc in. Năm 1905, thời Duy Tân, Sử quán Huế có soạn lại và đem khắc in “ĐNNTC” mới, nhưng chỉ thu hẹp trong phạm vi các tỉnh Trung Kỳ trực thuộc Nam triều. Bộ sách đã được dịch ra tiếng Việt năm 1971.