Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÔNG TI TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

 doanh nghiệp trong đó các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ti trong phạm vi phần vốn của mình đã góp. Theo Luật về CTTNHH của Việt Nam, các thành viên phải đóng góp đủ vốn ngay khi thành lập công ti. Các phần vốn góp được ghi rõ trong điều lệ công ti. Công ti không được phép phát hành bất kì loại chứng khoán nào. CTTNHH có thể tăng vốn điều lệ bằng cách gọi thêm vốn góp của các thành viên, hoặc kết nạp thêm thành viên mới hoặc trích từ quỹ dự trữ theo quyết định của đại hội đồng. Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên được thực hiện tự do. Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người không phải là thành viên phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 số vốn điều lệ của công ti. Trong trường hợp công ti có không quá 11 thành viên thì các thành viên phân công nhau đảm nhiệm các chức trách quản lí và kiểm soát công ti, cử một người trong số họ hoặc thuê người khác làm giám đốc công ti. Nếu công ti có 12 thành viên trở lên phải tiến hành đại hội hội đồng để bầu hội đồng quản trị và các kiểm soát viên. Giám đốc được uỷ nhiệm đầy đủ quyền hạn để điều hành hoạt động kinh doanh của công ti và có quyền hành động nhân danh công ti trong mọi trường hợp, nhưng phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới với những người cùng quản lí trước toàn thể thành viên về những việc mình làm nhân danh công ti.