Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CON NGƯỜI

sinh vật thuộc giống người, đánh dấu trình độ phát triển cao của cơ thể sống trên Trái Đất. Tư tưởng cổ đại coi CN là sự kết hợp giữa thể xác và linh hồn. Quan niệm duy tâm cho bản chất của CN là tinh thần, là lí tính. Quan niệm siêu hình chỉ nhìn thấy CN riêng rẽ, mặt sinh học hay mặt tâm lí trong CN. Quan niệm duy vật định nghĩa CN là thực thể sinh học - tâm lí - xã hội và nhấn mạnh: "bản chất của con người... là tổng hoà các quan hệ xã hội" (Mac). Trong lịch sử, CN hình thành từ lao động mang tính xã hội. Trong lao động, CN thường xuyên làm biến đổi những điều kiện tồn tại của mình, tạo ra thế giới văn hoá vật chất và tinh thần. CN cũng hình thành từ nền văn hoá do chính mình tạo ra. Do vậy, CN vừa là sản phẩm của sự phát triển xã hội, vừa là chủ thể của sự phát triển ấy.