Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA HOÀI NGHI

khuynh hướng triết học duy tâm, tuyên truyền tư tưởng hoài nghi khả năng nhận thức được thực tại khách quan. CNHN xuất hiện vào thời kì khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở Hi Lạp cổ đại (khoảng thế kỉ 4 tCn.). Người sáng lập là Pyrông (Pyrrhon) và các đại diện nổi tiếng khác như Ênêxiđem (Enexideme), Empiricut (Empiricus) hoài nghi sự tồn tại của thế giới và khả năng có những tri thức xác thực, cho rằng con người không vượt qua được giới hạn của cảm giác. CNHN phản ánh sự suy tàn của ý thức chủ nô. CNHN Pháp của Môngtenhơ (M. de Montaigne), Sarông (P. Charron), Bâylơ (P. Bayle) có khuynh hướng tiến bộ: hoài nghi trên cơ sở lí tính đối với thần học đạo Cơ Đốc và triết học kinh viện; chuẩn bị cơ sở cho việc tiếp thu chủ nghĩa duy vật. Ngược lại, CNHN của Paxcan (B. Pascal), Hium     (D. Hume), Kantơ (I. Kant) lại hạn chế năng lực lí trí, dành chỗ cho lòng tin tôn giáo.