Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍNH TẢ

hệ thống quy tắc viết lời nói bằng văn tự được cộng đồng thừa nhận trong một giai đoạn phát triển cụ thể của một ngôn ngữ. Hệ thống quy tắc CT quy định cách viết các từ, viết chữ hoa, chữ thường, cách dùng các dấu câu, cách viết các từ phiên âm hoặc chuyển tự, vv. Các hệ thống CT trên thế giới thường dựa vào các nguyên tắc khác nhau. Nguyên tắc CT có thể dựa trên một nguyên tắc hay phối hợp nhiều nguyên tắc khác nhau do đặc điểm văn hoá, ngôn ngữ trong một thời điểm lịch sử cụ thể quy định.