Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO

chính sách của nhà nước đối với tôn giáo. Ở Việt Nam, ngoài tín ngưỡng dân gian truyền thống còn có Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, các đạo Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, vv. Hầu hết tín đồ tôn giáo là nhân dân lao động, đều có tinh thần yêu nước. Đồng bào các tôn giáo có sự thống nhất cơ bản về mục tiêu phấn đấu vì độc lập tự do, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chính sách tự do tôn giáo là dựa trên tinh thần cơ bản đó và là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về tôn giáo nhằm làm cho chính sách đó phù hợp với tình hình phát triển của mỗi thời kì, nhất là khi sự giao lưu văn hoá đang gia tăng mạnh mẽ trên thế giới. Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 thừa nhận: "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước".