Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍNH PHỦ LÂM THỜI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

chính phủ được thành lập ngay sau khi cuộc Tổng khởi nghĩa 8.1945 thành công, trên cơ sở cải tổ Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Chính phủ có thành phần rộng rãi, đoàn kết được các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ, bao gồm 15 thành viên do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Đây là một chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách chỉ đạo toàn quốc, đợi ngày bầu Quốc hội và Quốc hội cử ra một chính phủ chính thức. Ngày 2.9.1945, Chính phủ đã ra mắt quốc dân tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ đọc bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng. Trong tình thế chính quyền cách mạng như nghìn cân treo sợi tóc, thực hiện chủ trương "thống nhất, thống nhất và thống nhất" và sách lược phân hoá kẻ thù, CPLTNVNDCCH tự cải tổ thành Chính phủ Liên hiệp Lâm thời (1.1.1946) do Hồ Chí Minh làm chủ tịch, trong đó có sự tham gia của đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội. Ngày 1.1.1946, Hồ Chí Minh công bố danh sách Chính phủ Liên hiệp Lâm thời và đường lối của Chính phủ. Về đối nội: tổ chức tổng tuyển cử toàn quốc, thống nhất các cơ quan hành chính; ra sức phát triển nông nghiệp, khuyến khích trồng trọt, chăn nuôi; thống nhất bộ đội vũ trang dưới quyền chỉ huy của Chính phủ, các đảng phái không có quân đội riêng, thực hiện sự thống nhất chính trị; giúp đỡ các cơ quan văn hoá, tăng gia sản xuất để chống đói và chống ngoại xâm. Về đối ngoại: kêu gọi các nước công nhận quyền độc lập của Việt Nam, thân thiện với kiều dân ngoại quốc, nhất là Hoa kiều, đánh thực dân Pháp, bảo vệ tính mạng và tài sản của những kiều dân Pháp không làm hại nền độc lập của Việt Nam. Trong hơn 2 tháng tồn tại, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã thực hiện sách lược hoà hoãn với quân đội Tưởng Giới Thạch lúc đó đang đóng tại Miền Bắc Việt Nam, lãnh đạo và chi viện tích cực cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, tổ chức thắng lợi tổng tuyển cử Quốc hội trong cả nước, phát hành giấy bạc Việt Nam, động viên nhân dân tăng gia sản xuất, đẩy lùi nạn đói, chống giặc dốt. Đó là những thắng lợi đầu tiên giành được trong hoàn cảnh cực kì khó khăn phức tạp của buổi đầu dựng nước, đặt nền móng quan trọng cho cuộc trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập tự do cho đất nước. Ngày 2.3.1946, tại kì họp thứ nhất của Quốc hội khoá I, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời đã từ chức, Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến do Hồ Chí Minh đứng đầu đã được thành lập.