Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÁI ĐẸP

(tk. cái thẩm mĩ), phạm trù cơ bản của mĩ học, xác định và đánh giá những hiện tượng thẩm mĩ, đẹp, hoàn thiện, tồn tại khách quan trong xã hội, trong hoạt động con người, trong nghệ thuật, biểu hiện dưới hình thức cảm tính. CĐ tồn tại trong thiên nhiên như trời biển, núi sông, chim muông, hoa lá, vv. CĐ tồn tại trong xã hội biểu hiện qua những quan hệ giữa người với người, những hành vi đạo đức, những thái độ ứng xử. CĐ tồn tại trong nghệ thuật qua những hình tượng thẩm mĩ trong các tác phẩm nghệ thuật. Chủ nghĩa duy tâm coi CĐ như một đặc tính của tinh thần, của ý thức. Theo họ, CĐ không tồn tại khách quan mà chỉ thể hiện cái chủ quan của con người về mặt xúc cảm thẩm mĩ, thị hiếu thẩm mĩ, lí tưởng thẩm mĩ. Chủ nghĩa duy vật trước Mac đã bảo vệ tính khách quan của CĐ, coi CĐ như một phẩm chất tự nhiên và tồn tại trong các sự vật và hiện tượng. Mĩ học Mac - Lênin tìm hiểu CĐ trong mối quan hệ thẩm mĩ giữa con người với hiện thực. CĐ là đối tượng xã hội chỉ có thể tìm hiểu trong mối quan hệ với chủ thể xã hội thưởng thức, phản ánh và đánh giá nó.