Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẾ ĐỘ CUNG CẤP

(cg. chế độ bao cấp), phương thức phân phối hàng hoá chủ yếu dưới hình thái hiện vật và theo tiêu chuẩn định lượng cho các tầng lớp dân cư; thường được áp dụng trong điều kiện khan hiếm hàng hoá, đặc biệt trong thời gian có chiến tranh hoặc mới ra khỏi chiến tranh. Theo hình thức này, căn cứ vào đặc điểm của từng loại đối tượng tiêu dùng, nhà nước quy định số lượng mặt hàng thiết yếu, đối tượng được cung cấp, định lượng hàng hoá cũng như giá cả và thời hạn cung cấp, thực hiện bằng sổ mua hàng hoặc tem phiếu. Ở Việt Nam, CĐCC đã được áp dụng trong thời gian khá dài trong và sau chiến tranh nhằm bảo đảm mức sinh hoạt cần thiết nhất cho mọi người và giữ vững sự ổn định xã hội. Khi bước vào thời kì xây dựng hoà bình, việc duy trì và kéo dài chế độ bao cấp tràn lan, không tính toán giá cả và quan hệ thị trường, thoát li thực tế đã gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Thực hiện đường lối đổi mới quản lí kinh tế - xã hội, từ giữa những năm 80 thế kỉ 20, cùng với việc chuyển sang cơ chế thị trường, Nhà nước đã từng bước xoá bỏ chế độ bao cấp, thực hiện chế độ trả lương bằng tiền; hàng hoá được trao đổi bình thường trên thị trường.