Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỨC XẠ CỦA VẬT ĐEN TUYỆT ĐỐI

năng lượng bức xạ có thể phát ra tối đa ứng với một nhiệt độ và bước sóng xác định. Xt. Vật đen tuyệt đối; Plăng (Định luật bức xạ); Vin (Định luật bức xạ).