Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỨC XẠ

1. Theo nghĩa hẹp, được hiểu là BX điện từ; là quá trình tạo ra trường điện từ và chính trường điện từ này cũng được gọi là BX điện từ. BX điện từ phân thành: BX nhiệt, BX vô tuyến và BX quang. BX điện từ là cơ sở của kĩ thuật hiện đại, của viễn thông và thông tin đại chúng hiện đại. Tuỳ theo dải bước sóng (tần số) của BX điện từ, người ta phân biệt các loại:

Bước sóng (m)

Bức xạ điện từ

λ > 1

10–3 < λ=""><>

7.10–7 < λ=""><>–3

4.10–7 < λ=""><>–7

10–8 < λ=""><>–7

10–10 < λ=""><>–8

λ <>–10

Sóng vô tuyến

Sóng vi ba

Hồng ngoại

Ánh sáng nhìn thấy

Tử ngoại

Tia X (rơnghen)

Tia gamma

2. Theo nghĩa rộng, BX bao gồm cả các chùm hạt sơ cấp do phản ứng hạt nhân nguyên tử phóng ra như điện tử, proton, nơtron, nơtrino, vv. Gọi chung là bức xạ hạt nhân. Mở rộng nghĩa như vậy là do lưỡng tính sóng - hạt của chúng. Xt. Sóng vô tuyến; Tia rơnghen.