Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANKIN

(A. alkyne, alkine), dãy đồng đẳng của hiđrocacbon không no, không vòng, trong phân tử có nối ba C ≡ C, công thức chung CnH2n–2. Chất đầu dãy là axetilen (HC ≡ CH). Vì vậy, A còn được gọi là hiđrocacbon axetilenic.