Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ VI

một phạm trù của triết học Trung Quốc. Lão Tử (Laozi) là người đầu tiên đưa ra mệnh đề "Vô vi nhi vô bất vi" (Không làm mà không phải là không làm) để giải thích về mối quan hệ biện chứng giữa giới tự nhiên và con người. Theo ông, "đạo" với tư cách là bản thể của vũ trụ, đã hình thành một cách tự nhiên trời, đất, vạn vật; ông gọi cái "một cách tự nhiên" của nó là "VV"; và gọi cái việc sinh ra vạn vật của nó là "vô bất vi" (không phải là không làm). Theo nghĩa đó, ông cho rằng hành động của con người phù hợp với "đạo", với các quy luật tự nhiên. Ông đề nghị thực hiện chính sách "vô vi nhi trị", có nghĩa là không được thực hiện những chính sách đi ngược với quy luật tự nhiên; đó là mặt tích cực, tuy nhiên, nếu nhấn mạnh quá nhiều đến tư tưởng này, thì sẽ coi nhẹ tính năng động của con người. Trang Tử (Zhuangzi) sau đó đã phát triển mặt tiêu cực của tư tưởng Lão Tử, chủ trương không quan tâm đến danh lợi quyền thế, thậm chí vượt qua sống chết, đem cả cuộc đời để giữ mình. Sau này có nhiều cách giải thích khác nhau về phạm trù "VV", nhưng phạm trù đó phải được hiểu theo cách hiểu của Lão Tử và Trang Tử.