Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ THƯỜNG

(Sanskrit: Anitya), không thường còn, mà thay đổi trong từng phút. Theo đạo Phật, tất cả mọi sự vật, thuộc giới vô cơ hay hữu cơ, đều biến thiên VT.