Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ TẬN

khái niệm được sử dụng đồng nghĩa với vô hạn, nghĩa là tính không có giới hạn, không có ranh giới nào cả về không gian lẫn thời gian, cả về chất lượng lẫn số lượng. Tuy nhiên, khái niệm vô hạn thường được dùng dưới khía cạnh nhận thức nhiều hơn, còn khái niệm VT thường được dùng dưới góc độ bản thể nhiều hơn. Khi Lênin khẳng định: "điện tử vô cùng tận như nguyên tử, tự nhiên là vô tận" là theo nghĩa này. Ngoài ra, nếu vô hạn thường được dùng trong khi nói về mặt giới hạn (không có một giới hạn nào cả), thì VT thường được dùng nhiều hơn khi nói đến sự phong phú, đa dạng của các hình thức biểu hiện về mặt chất lượng. Xt. Vô hạn.