Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ HẠN VÀ HỮU HẠN

cặp phạm trù triết học biểu hiện mối liên hệ khăng khít, không tách rời giữa hai mặt đối lập của thế giới khách quan. Phạm trù hữu hạn dùng để chỉ tính giới hạn và có ranh giới của một sự vật, hiện tượng, quá trình nào đó trong không gian và thời gian, về mặt chất lượng và số lượng. Phạm trù vô hạn dùng để chỉ tính không có giới hạn, không có ranh giới đó cả về không gian và thời gian, cả về chất lượng và số lượng. Cái hữu hạn là hình thức thể hiện của cái vô hạn, chứa trong lòng nó một phần của cái vô hạn, ngược lại, cái vô hạn được tạo nên từ vô vàn cái hữu hạn. Sự thống nhất mang tính mâu thuẫn đó giúp ta có thể nhận thức được cái vô hạn mặc dù trong hoạt động của ta chỉ tiếp xúc với cái hữu hạn.