Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔ HẠN

phạm trù dùng để chỉ tính không có giới hạn của không gian và thời gian, của số lượng và chất lượng. Vd. VH trong không gian và thời gian là "không có tận cùng về một phía nào cả, cả về đằng trước lẫn đằng sau, cả về phía trên lẫn phía dưới, cả về bên phải lẫn bên trái" (Enghen). Hêghen (F. Hegel) là người đã phân tích sâu sắc về vấn đề VH khi ông phân biệt VH chân chính (VH về chất lượng) với VH "xấu" (sự lặp đi, lặp lại không ngừng về mặt số lượng của cái hữu hạn, vd. 1 + 1 + 1 + ...).