Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỐ SIÊU VIỆT

số không phải là nghiệm của bất kì đa thức nào với hệ số hữu tỉ. Vd. , e, ln2.  Tập hợp tất cả các SSV là một tập hợp trù mật trên trục số thực và có lực lượng continum.