Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PYTAGO (ĐỊNH LÍ)

mệnh đề khẳng định: nếu các cạnh của một tam giác vuông được đo theo cùng một đơn vị chiều dài thì bình phương độ dài cạnh  huyền bằng tổng các bình phương độ dài các cạnh của góc vuông (nói gọn lại: bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông). Định lí Pytago được phát biểu dưới dạng: diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền của một tam giác vuông bằng tổng diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông.

Định lí mang tên nhà bác học cổ Hi Lạp Pytago (Pythagore) là người đầu tiên đã chứng minh định lí (thế kỉ 5 tCn.), mặc dù người ta đã biết định lí đó trước ông.

Ngày nay có rất nhiều cách chứng minh định lí Pytago. Đây là một trong những định lí quan trọng nhất của hình học Ơclit.