Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHONG TRÀO PHÁ KHO THÓC CỨU ĐÓI

 phong trào đấu tranh của nhân dân các tỉnh Miền Bắc Việt Nam vào đầu 1945, dưới sự hướng dẫn của Việt Minh, nhằm giải quyết nạn đói và tập hợp quần chúng đứng lên đánh đuổi phát xít Nhật và tay sai. Phong trào diễn ra khắp các tỉnh, thành Miền Bắc. Tiêu biểu là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Đông, Sơn Tây, Thanh Hoá... Hàng nghìn kho thóc của Nhật bị phá, có kho chứa tới 5.000 tấn. Hàng triệu người đói được chia thóc. Nạn đói được giải quyết. Uy tín của Đảng Cộng sản Đông Dương và Việt Minh lên cao. Cao trào chống Nhật càng mạnh mẽ, lan rộng, đưa đông đảo quần chúng lên trận tuyến đấu tranh đánh đổ ách thống trị của phát xít Nhật và tay sai. Sự phát triển PTPKTCĐ đã thể hiện rõ Đảng ta đề ra khẩu hiệu: “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” trong thời kì tiền khởi nghĩa là đúng đắn, sáng tạo. Khẩu hiệu đó đã “đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của quần chúng, do đó đã thổi bùng ngọn lửa căm thù trong đông đảo nhân dân và phát động quần chúng đứng dậy với khí thế cách mạng hừng hực tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền” (Lê Duẩn).