Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯỜNG

(địa lí), đơn vị quản lí hành chính cấp cơ sở ở các thành phố, thị xã Việt Nam hiện nay. Điều 118 Hiến pháp Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 quy định: “...thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành P và xã, quận chia thành P”. Cấp P có hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. Trong lịch sử xã hội, P là nơi cư trú, sinh hoạt và sản xuất của những người cùng làm một nghề như P dệt vải, P thợ nhuộm... hoặc cùng buôn bán một thứ hàng (P bán buôn).