Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRỪU TƯỢNG HOÁ

    một trong những thao tác tư duy cơ bản, trong đó chủ thể dùng trí óc gạt bỏ những thuộc tính, những liên hệ, quan hệ thứ yếu và chỉ giữ lại những yếu tố nào cần thiết cho tư duy về khách thể được nghiên cứu. TTH có quan hệ mật thiết với khái quát hoá (x. Khái quát hoá).