Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
RÊU

(Bryophyta) 1. Ngành thực vật đơn giản, chủ yếu sống nơi đất ẩm, gồm: Rêu (Musci), Rêu tản (Hepaticae). Có sự xen kẽ dị hình qua các thế hệ, trong đó thể giao tử chiếm ưu thế. Khi giao tử chín (đặc biệt ở R) có phân hoá thành thân lá nhưng không có rễ và mô dẫn. Thể bào tử sống hoàn toàn phụ thuộc vào giao tử là túi bào tử, hình thành trên một cuống.

2. Lớp gồm thực vật thẳng đứng dạng lá, rễ giả đa bào. Thể giao tử phân hoá rõ ràng có cơ chế mở mang phức tạp, không hình thành sợi bật (đàn ti) trong nang. Phân bố rộng.