Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRẬN XÍCH BÍCH (208 SCN.)

trận quyết chiến giữa 50 nghìn liên quân Tôn Quyền (Sun Quan) - Lưu Bị (Liu Bei) với 500 nghìn quân Tào Tháo (Cao Cao), quyết định cục diện chia ba Trung Quốc cuối thời Đông Hán (Dong Han). Năm 208, sau khi thống nhất phương Bắc, Tào Tháo đưa quân theo sông Trường Giang (Changjiang) xuống phía nam đánh Đông Ngô (Dong Wu). Đến Xích Bích (Chibi), Hồ Bắc (Hubei), Tào Tháo lập thuỷ trại bờ bắc sông. Do không quen thuỷ chiến và khí hậu, quân Tào Tháo giảm sức chiến đấu, mắc mưu của liên quân, dùng xích sắt kết thuyền lại nên khó cơ động. Liên quân sử dụng hoả công đốt cháy tất cả chiến thuyền của Tào Tháo; quân Tào Tháo chết cháy và chết đuối quá nửa, buộc phải rút chạy. Là trận nổi tiếng về lấy ít thắng nhiều, tận dụng điều kiện " thiên thời, địa lợi".