Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUAC

(A. quark), một loại hạt cơ bản, là phần tử cấu tạo của các hađron; với trình độ lí thuyết và thực nghiệm hiện nay, Q và các lepton được xem là các hạt cơ bản nhất. Các barion thông thường được cấu tạo từ 3 hạt Q, còn các mezon từ Q và phản Q. Có 6 loại Q khác nhau: lên (up), xuống (down), lạ (strange), duyên (charm), đáy (bottom) và đỉnh (top), kí hiệu lần lượt là u, d, s, c, b, và t. Các Q đều có spin 1/2; loại d, s và b có điện tích -1/3 e; loại u, c và t có điện tích +2/3 e. Mỗi Q lại có thể tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau gọi là 3 “màu”, tương ứng với các số lượng tử gọi là số lượng tử “màu”. Tương tác giữa các Q được thực hiện bằng sự trao đổi gluon. Người ta chưa tìm thấy các Q tồn tại ở trạng thái tự do. Giả thuyết về sự tồn tại của các Q được nhà vật lí Hoa Kì Ghen Man M. (M.Gell Mann) nêu lên năm 1961, đến nay đã được thừa nhận.

Quac
Quac - u (up - lên), d (down - xuống)
Quac - c (charm - duyên), s (strange - lạ)
Quac - t (top - đỉnh), b (bottom - đáy)