Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
QUẢ ĐẠI

loại quả khô mở được, hình thành từ một lá noãn và khi chín mở bằng một kẽ nứt dọc theo đường hàn của mép để phóng hạt ra ngoài như quả hồi, quả sữa.