Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẶT BẬC HAI

quỹ tích các điểm của không gian afin ba chiều có toạ độ afin x, y, z thoả mãn một phương trình dạng: a11x2 + a22y2 + a33z2 + 2a12xy + 2a13xz + 2a23yz + 2a14x + 2a24y + 2a34z + a44 = 0, với ít nhất một trong các hệ số aik (i,k = 1,2,3) khác không. Các MBH được chia thành 17 dạng khác nhau: mặt trụ (eliptic thực và ảo, parabôlic, hypebôlic), mặt nón (thực và ảo), elipxôit (thực và ảo), hypebôlôit (một tầng, hai tầng), parabôlôit (eliptic và hypebôlic), cặp mặt phẳng thực hoặc ảo liên hợp giao nhau, cặp mặt phẳng song song (thực hoặc ảo liên hợp), cặp mặt phẳng trùng nhau. Trong không gian xạ ảnh ba chiều, MBH là quỹ tích các điểm có toạ độ xạ ảnh (x1, x2, x3, x4) thoả mãn một phương trình dạng  , trong đó có ít nhất một hệ số aij khác không.