Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MAN THIỆN

mẹ của Hai Bà Trưng, theo truyền thuyết và thần tích. Người làng Nam Nguyễn (Ba Vì, Hà Tây), có tên là Đoan, chồng mất sớm. Bà có công dạy hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị giỏi võ nghệ, có tinh thần yêu nước, có chí lớn. Khi Hai Bà Trưng khởi nghĩa chống quân Hán, bà luôn luôn có mặt cùng các con bàn việc cơ mật. Bà mất trong cuộc kháng chiến chống Mã Viện. Nhân dân địa phương lập miếu thờ bà gọi là Miếu Mèn (Ba Vì, Hà Tây).