Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÂY

  đơn vị đo góc, kí hiệu bằng ’’

            

       độ = rađian = 4,848137.10-6 rađian