Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÊ HIẾN TÔNG

(1461 - 1504), vua thứ sáu vương triều Lê. Con trưởng Lê Thánh Tông, huý là Tranh và Huy. Mẹ là Trường Lạc thánh từ hoàng thái hậu họ Nguyễn, người ở hương Gia Miêu ngoại trang huyện Tống Sơn (Thanh Hoá). Ở ngôi 7 năm (1498 - 1504), được coi là bậc vua hiền. Là triều thịnh trị cuối cùng của nhà Lê Sơ.