Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN ĐẠI

đơn vị lớn nhất trong thang tuổi địa chất (địa niên đại), bao gồm một vài đại có cùng một nét chung tiêu biểu nhất về quá trình tiến hoá của thế giới sinh vật trên mặt Trái Đất.

Hiện nay, lịch sử phát triển vật chất của Trái Đất được chia thành các LĐ: 1) Ackêozoi (Archeozoic; cg. Thái cổ); 2) Proterozoi (Nguyên sinh). Hai LĐ này thường được gộp thành Cryptozoi (Ẩn sinh), ứng với giai đoạn sinh giới còn chưa có, sau đó xuất hiện, nhưng còn ở những dạng hạ đẳng, chưa để lại những di tích bảo tồn được rõ ràng trong đá; 3) Phanerôzôi (Hiển sinh) - ứng với giai đoạn sinh giới phát triển mạnh mẽ và phong phú.